MinorkeuzeChoosing a minor

**Dit is een voorlopige versie van het minorenoverzicht, we zullen het zo snel mogelijk updaten**

1. Inhoud en doel minor: De minor is het gedeelte in je bachelor waar je zelf de vakken mag kiezen. Een minor bestaat uit de eerste drie periodes in het derde jaar van een student, ervan uitgaand dat de student nominaal studeert. De minor kan ook bijvoorbeeld een half jaar verplaatst worden in verband met studievertraging. Deze periodes kunnen vrij ingevuld worden met vakken, mits de student 30 studiepunten of meer haalt in zijn of haar minor. Daarna volgt een maand met 2 verplichte vakken van 3 studiepunten per vak en er wordt afgesloten met het verplichte bachelorproject (stage) van 24 studiepunten. De minor is zeer belangrijk voor je vervolgstudie. Aan de masteropleidingen zijn namelijk toelatingseisen verbonden. Een student moet dus goed van tevoren bedenken welke masteropleiding hij of zij wil volgen en daar de minor op afstemmen. Als later blijkt dat de student toch niet aan de toelatingseisen voldoet is er een alternatieve wijze van toelating, via een pre-master. Dit is echter niet aan te raden. Dit zal verder toegelicht worden bij het kopje pre-master. Naast dat het belangrijk is om je minorkeuze goed af te stemmen op je vervolgopleiding is het ook een kans om vakken te volgen die je leuk vindt. Zolang je toelatingseisen voor je vervolgopleiding in orde zijn kun je bijvoorbeeld vakken doen die je altijd al had willen volgen maar die niet in het SBI-curriculum inbegrepen zijn. Je kunt dus nu bijvoorbeeld eindelijk dat culturele antropologievak volgen dat je altijd al had willen doen!

2. Belangrijkste partijen en opmerkingen Ten eerste: Drie partijen die een belangrijke rol spelen voor de goedkeuring van de minor en voor de toelating tot een master: – SBI-examencommissie: SBI-waardige vakken? (goedkeuring aanvragen door je vakkenpakket te mailen naar: afstuderen.few@vu.nl en zie: http://www.few.vu.nl/nl/studenten/regelingen/goedkeuring-vakkenpakket/index.asp). – Het vak zelf, instroomeisen? Is er voorkennis vereist? Neem contact op met de vakcoördinator. master-coördinator: wat zijn de instroomeisen voor de master? Belangrijke notities: – Er kunnen mutaties optreden in de vakken (inhoud, in welke periode het wordt gegeven, instroomeisen) en de instroomeisen voor masters. Houd hier rekening mee. – Let op de inschrijvingstermijnen voor de minoren: De aanmeldingsperiode voor minoren op de Erasmus Universiteit in Rotterdam liepen in collegejaar 2012-2013 van 16 april tot en met 7 mei. Dit is al vroegtijdig tijdens Studie en Loopbaan. Ook aan andere universiteiten kan de aanmelddeadline eerder vallen dan aan de VU. – Dit overzicht is een bestand met voorbeelden. Het is niet bindend en is bedoeld om hulp te bieden!

3. Een minor bij Science, Business & Innovation Het is mogelijk om een science-, een business- of een innovation minor te doen. Dit kan dan verschillen van energie tot farmacie en van bedrijfskunde tot marketing. Daarnaast is het ook mogelijk om je meer te verdiepen in innovatie. De opleiding biedt zelf ook een minor aan, die goed bij de opleiding en de master SBI past. Het is echter niet noodzakelijk de SBI-minor te doen om de SBI-master te kunnen doen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van vakken die in een minor opgenomen moeten worden om een specifieke master te kunnen doen. De overige punten moeten met andere vakken ingevuld worden. Als er een vereiste voor een master twee 6 punts vakken zijn, dan moeten de overige 18 punten nog ingevuld worden door vakken die je zelf vrij uit kunt kiezen. Een groot deel van de voorbeelden is gebaseerd op ervaringen van oud-SBI’ers. De onderstaande voorbeelden zijn geordend op science, business en innovatie. Voor het volgen van vakken aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) is het noodzakelijk dat de betreffende vakken klaargezet worden op VUnet. Stuur hiervoor een mail naar de studieadviseur met de minorvakken (met vak code) die je bij FEWEB wilt gaan volgen. Houd hiermee wel rekening dat het klaar zetten enige tijd duurt. Wil je een master doen die niet in dit schema staat? Alle masters die de VU te bieden heeft staan op de website. Ook de toelatingseisen staan hier duidelijk bij aangegeven. De link naar dit overzicht is hieronder weergeven: http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/opleidingen.asp?inter=&taal=&vorm=&opltype=Master&xxx=Zoeken

4. De minoren voorbeelden 4.1 Science, Business and Innovation: De verdiepende SBI-minor ‘Technology Entrepreneurship’: Faculteit: FEW (in nauwe samenwerking met FEWEB) Deze minor is een technologische ondernemerschapsminor die voortbouwt op de SBI kennis die je inmiddels hebt opgedaan. Tijdens deze minor zul je in teams een technologisch idee bedenken en deze vervolgens uitwerken in samenwerking met externe organisaties. Je kunt de minor vergelijken met een groot innovatieproject, waarin je meer de diepte in kunt gaan, maar ook het ontwikkelingsproces van een idee beter en verder kunt doorlopen. Misschien is je eindresultaat wel een businessplan of een start-up. Je ondernemersvaardigheden worden in ieder geval goed op de proef gesteld. Studenten SBI kunnen zonder extra toelatingseisen doorstromen in de minor, maar houd wel rekening met de werkdruk. De minor heeft de intensiteit van een innovatieproject, maar dan vijf maanden lang waarin je nauw samenwerkt met je medestudenten. Om je aan te melden raden we dan ook aan om eerst een mail te sturen naar minorTE.few@vu.nl met een korte motivatie. Vervolgens kun je middels een kort intakegesprek overleggen of deze minor de juiste keuze is. Joep Maas en Peter van Hoorn zijn de verantwoordelijke docenten voor deze minor. Kijk voor meer informatie over de inhoud van de minor in de studiegids of op de volgende website: www.minorte.nl

4.2 Science: Master “Science for energy and sustainability”: een natuur- en een scheikunde richting Met deze opleidingen zijn geen officiële afspraken gemaakt, maar dit biedt je een houvast. Neem voor de Physics richting contact op met John Kennis en voor de Chemistry richting met Chris Slootweg. Mastertrack Science for Energy and Sustainability: Physics-richting De algemene eisen (dus niet specifiek voor SBI) voor de tracks van de master Physics zijn als volgt (zie hieronder, voorstel Master Physics 2012-2013). Neem contact op met John Kennis, master-coördinator Physics, om een persoonlijk aansluitend pakket te vormen voor SBI. Voorstel Master Physics OER 2012-2013

Artikel 6 Vooropleiding

1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een bewijs van toelating, verstrekt door of namens het faculteitsbestuur, omdat hij heeft aangetoond te voldoen aan de toelaatbaarheidseisen van kennis, inzicht en vaardigheden op het eindniveau van een wetenschappelijke bacheloropleiding.

2. Vooropleidingseisen

2.1. Het bachelordiploma Natuurkunde, Technische Natuurkunde of Natuurkunde en Sterrenkunde verleend door een Nederlandse universiteit.

2.2. Een student die een universitair bachelordiploma van een andere opleiding dan de in lid 1 genoemde heeft behaald, kan tot de opleiding worden toegelaten als naar het oordeel van de examencommissie voldaan is aan de volgende voorwaarden:

* de vooropleiding, inclusief eventuele aanvullingen, omvat ten minste 90 EC natuurkunde en wiskunde, waarvan ten minste 18 EC wiskunde en ten minste 60 EC natuurkunde, inclusief natuurkundepractica en -projecten;

* in de vooropleiding moet de omvang van elk der onderdelen Mechanica, Quantummechanica, Electromagnetisme, en Statistische fysica/Thermodynamica ten minste 3 EC zijn;

* in de vooropleiding moet de omvang van natuurkundepractica en –projecten minimaal 18 EC zijn als gekozen wordt voor een mastertrack experimentele natuurkunde;

* in de vooropleiding moet de omvang van geavanceerde natuurkundevakken minimaal 18 EC zijn als gekozen wordt voor de mastertrack theoretische natuurkunde;

* de vooropleiding voldoet aan de kwalificaties van een universitaire bacheloropleiding zoals geformuleerd in de Dublin descriptoren;

* de student beheerst de Engelse taal op minimaal het niveau van het eindexamen vwo.

2.3. De examencommissie kan bij toelating aanvullende eisen stellen over de inhoud van het af te leggen masterexamen van de opleiding Physics.

Dit is voor SBI-studenten niet haalbaar binnen de 30 EC minorruimte. Een belangrijk advies hierbij is: ga met John Kennis, de master-coördinator Physics, om te tafel zitten. De vrije ruimte in je master kan namelijk ook gebruikt worden om je deficiëntie weg te werken. Er bestaat zo de mogelijkheid, in overeenstemming met John Kennis, om SBI in drie jaar af te ronden en daarna toelaatbaar te zijn voor een Physics Master. Mastertrack Science For Energy And Sustainability: Chemistry-richting Om aan de kunnen sluiten de Chemistry richting moet je een aantal Chemistry vakken in je minor kiezen. Hieronder is een voorbeeld weergeven van een SBI student die deze richting heeft gekozen. Dit biedt je een houvast. Ga met Chris Slootweg in gesprek voor het samenstellen van je persoonlijke vakkenpakket. Indien nodig biedt de Mastertrack een vrije ruimte of deficiëntie weg te werken. Verplicht – Organische en Anorganische Chemie, Jr1, P5 – Organische Chemie Jr2, P1 – Anorganische Chemie Jr2, P2 Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences (MPA) Met SBI Bachelor ben je direct toelaatbaar voor een master aan de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen. Een interessante FALW master voor SBI’ers is bijvoorbeeld Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences. Environment and resource management (ERM) Een andere interessante FALW master die direct toelaatbaar is nadat de bachelor SBI afgerond is.

Sustainable energy technology (SET)

Deze student heeft  het minor-programma SET gekozen om toelaatbaar te zijn voor de Master Sustainable Energy Technology toelaatbaar te zijn. Hieronder is het vakkenpakket weergeven: Energy Science & Sustainable development (Universiteit van Utrecht) –          Energy Analysis (7.5 punten). –          Ook te volgen aan de Open Universiteit (4.5 punten). Echter tegen betaling. Optioneel: –          Duurzame Ontwikkeling –          Toegepaste Thermodynamica –          Energieconversies Deze minor is te volgen aan de Universiteit van Utrecht. Neem contact met de Universiteit van Utrecht wat de huidige instroomeisen zijn voor deze Master. Voor het bovenstaande (verplichte) vak kan je je relatief eenvoudig aanmelden. Je moet je via de Universiteit van Utrecht aanmelden voor dit vak en een bewijs van betaald collegegeld kunnen aantonen, aan te vragen bij het onderwijsbureau. De enige andere instroomeis voor deze master is dat je minimaal een 7 hebt gehaald voor thermodynamica. Het vak Sustainable Energy Analyses is erg op thermodynamica gericht, dus daar zal de focus van de master naar verwachting ook deels liggen. Let verder op de periode waarin je de vakken wilt volgen. Je mag namelijk maar 2 vakken per periode doen. Biomolecular Sciences –          Experimental Cell Biology I (Periode 1, 6 EC, AB_1047) –          Experimental Cell Biology II (Periode 1, 6 EC, AB_1048) –          From Protein to Cell (Periode 2, 6 EC, AB_1052) –          Molecular Cell Biology (Periode 2, 6 EC, AB_1053) –          Molecular Microbiology (Periode 3, 6 EC, AB_47061) Faculteit: Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) Computer Science Hiervoor moet je zelf een minor samenstellen van minstens 30 EC van informatica vakken. Dit kan in een minor of in een pre-master. De minor heeft hier natuurlijk de voorkeur. Overleg dit met de studieadviseur van SBI en die van informatica.    

4.3 Business: Master Business Administration, Masterspecialisatie Entrepreneurship –          Midden en Kleinbedrijf (E_EBE3_MKB, 6 EC, periode 1) –          Knowledge Management (E_BK3_KM, 6 EC, periode 2) Aanbevolen: Organization Perspectives and Dynamics (E_BK3_OPD, 6 EC, periode 2) Faculteit: FEWEB Master Business Administration, Masterspecialisatie Strategy & Organization –          Knowledge Management (E_BK3_KM, 6 EC, periode 2) –          Strategy & Environment (E_BK2_SENV, 6 EC, periode 1) Aanbevolen: Organization Perspectives and Dynamics (E_BK3_OPD, 6 EC, periode 2) Faculteit: FEWEB Master Business Administration, Masterspecialisatie Transport & Supply Chain Management –          Transport, Distribution and Logistics (E_BK3_TDL, 6 EC, periode 2) –          Knowledge Management (E_BK3_KM, 6 ECTS, periode 2) Aanbevolen: Service Logistics (X_401084, 6 EC, periode 2,) Faculteit: FEWEB Master Marketing –          Marketing 3.1 (E_EBE3_mkt, 6EC, periode 1) –          Consumer Behavior (E_EBE3_CB, 6 ec, periode 2) –          Marketing Research (E_BK3_MRES, 6 ec, periode 4) –          Een marketingcomponent binnen je SBI bacheloreindproject .   Niet verplicht maar misschien wel interessant: Online Marketing strategie (E_EBE2_MKT, 3ec, periode 2) Faculteit: FEWEB Minor Entrepreneurship (UVA) Deze minor kan gevolgd worden in semester 1 in het Nederlands of in semester 2 in het Engels. Verplichte vakken: –          Cases in Entrepreneurship (6 EC) –          Entrepreneurship in Practice (18 EC) Keuzevakken: –          Strategisch Management (6EC) –          Accounting (6EC) –          Marketing (6EC) –          Ondernemingsrecht (6EC) Master finance Deze student heeft minor-programma samengesteld om voor een Finance Master toelaatbaar te zijn, en geldt dus niet per definitie voor iedereen. Neem contact om met de Master coördinator Finance voor je persoonlijke vakkenpakket. Alleen na gesprek met de Master-coördinator ben je toelaat voor de onderstaande vakken. –          Methoden en technieken (economie , calculus) –          Corporate finance 3 (Zonder voorkennis niet mogelijk. Ga op zoek naar de andere Corporate Finance vakken) –          Werkcollege Corpfin (scriptie schrijven en presenteren) –          Investments (combinatie van calculus, lineaire algebra en finance)  

4.4 Innovation/sociaal: Master Beleid, communicatie en organisatie –          Business Anthropology (6 ECTS, periode 1) –          Social Capital & Networks (6 EC, periode 2) –          M&T voor Kwalitatief Organisatieonderzoek (6ECTS, periode 2) –          Een FSW component binnen het bachelorproject. Faculteit: FSW Master Innovatiemanagement (TU Eindhoven) –          Technology and Innovation (6 ECTS, VU, periode 1) –          Open innovation in Science (6 ECTS, VU, periode 2) –          Online Marketing strategie (3 ECTS, VU, periode 2) –          Methods and models in behavioral research (6 ECTS, TU Eindhoven) –          Business modeling* (5 ECTS, TU Eindhoven) –          Business Economics (3 ECTS, TU Eindhoven) –          Project Management (3 ECTS, TU Eindhoven) *Vak dient gevolgd te worden voor toelating tot de opleiding Master Innovatiemaganement aan de TU Eindhoven. De toelatingscommissie geeft aan dat er verschillen zijn tussen het vak Modelleren (SBI jaar 3, periode 4) en Modelleren en Business Modelling. 

5. Pre-master Een pre-master is een soort minor die je moet doen als je afgestudeerd bent, maar niet voldoet aan de toelatingseisen van een master die je wilt volgen. Voor de VU geldt dat je voor een pre-master een jaar collegegeld moet betalen en maximaal vakken voor 30 EC kunt volgen. Met de goede pre-master zal je dan toelaten worden tot de gewenste master. Zoals blijkt is een pre-master niet zo gewenst. Je betaalt namelijk voor een heel jaar en kunt maar een half jaar studeren. Daarnaast kun je maar maximaal 30 EC halen. Het is dus aan te raden om de vereiste pre-master vakken in je minor op te nemen. Zorg dus dat je niet afstudeert voordat je de vereiste vakken voor je master gehaald hebt!

6. Minor buitenland Voor een minor in het buitenland moet je contact opnemen met VU International Office. Zij hebben contact en contracten met universiteiten in het buitenland. Zelf dit contact krijgen en een contract opstellen is vrij lastig. Bij deze universiteit moet je dan een vakkenpakket opstellen dat 30 EC bevat. Dit moet in overleg met VU International Office gezien een “minor” niet bestaat in het buitenland. Het is ook vanzelfsprekend dat VU International Office niet alleen het aantal EC per vak bepaald maar ook de vakken goed moet keuren. Verder kan VU International Office ook helpen met huisvesting in het buitenland. Erg handig dus!